Zoznam všetkých článkov

Debarierizácia jaslí s dvojročným odkladom.

Chcem zabrániť existenčným problémom niektorých jaslí, preto navrhujem o rok predĺžiť ich prípravu na debarierizáciu priestorov.

Chcem zabrániť existenčným problémom niektorých jaslí, preto navrhujem o rok predĺžiť ich prípravu na debarierizáciu priestorov.
Prispôsobiť detské jasle deťom a rodičom so zdravotným postihnutím, no zároveň nespôsobiť existenčné problémy existujúcim jasliam. Kvôli tomu som spolu s kolegom poslancom Jozefom Burianom navrhla, aby sa o ďalší rok predĺžila existujúcim jasliam povinnosť debarierizovať svoje priestory.
Túto právnu úpravu sme predložili v pozmeňujúcom návrhu vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa vládny návrh zákona o sociálnych službách, zákona o živnostenskom podnikaní a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Vládou navrhované legislatívne zmeny ustanovujú okrem iného prevádzkovateľom jaslí povinnosť vykonať stavebno-technické úpravy svojich priestorov tak, aby sa zabezpečila ich debarierizácia. Jasle, ktoré fungovali pred touto novelizáciou a neboli bezbariérové majú podľa vládneho návrhu povinnosť prispôsobiť svoje priestory do konca roka 2018. Túto lehotu sme navrhli predĺžiť o jeden rok, do januára 2019.
Je dôležité prispôsobovať fungovanie jaslí aj osobám so zdravotným postihnutím. Okrem iného nám táto povinnosť vyplýva z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nemôžme však nemyslieť aj na už existujúce jasle, ktoré do svojej činnosti investovali nemalé množstvo peňazí. Ak im dáme ročnú povinnosť investovať do niečoho s čím v pôvodných plánoch nerátali, môže im to spôsobiť nemalé problémy. Na také niečo sa musia pripraviť finančne a technicky, čo si vyžaduje nejaký čas. Preto sme navrhli, aby sa im táto lehota predĺžila o jeden rok naviac.
Teší ma, že tento pozmeňujúci návrh podporili nielen koaliční, ale aj aj niektorí opoziční poslanci.