Zoznam všetkých článkov

Novela zákona o meste Košice. 

O dôležitých zmenách neprebehla takmer žiadna diskusia. V rozprave k návrhu zákona, ktorý predostrel Richard Raši, okrem mňa nevystúpil nikto iný.

Je mi ľúto, že o tak dôležitých zmenách, ktoré sa chystajú, neprebehla takmer žiadna diskusia. V rozprave k návrhu zákona, ktorý predostrel primátor Košíc Richard Raši, okrem mňa nevystúpil nikto iný. V princípe som zmenám v usporiadaní Košíc priaznivo naklonená, pretože si myslím, že súčasný počet 22 mestských častí je príliš vysoký. V svojom vystúpení som upozornila na úskalia, ktoré môžu pripravované zmeny priniesť. Predpokladala som, že budeme o tom všetkom ešte debatovať počas druhého čítania zákona. Na moje veľké prekvapenie však takáto príležitosť nebude, nakoľko poslanci jednej z koaličných strán nepodporili tento zákon. Preto neprešiel do druhého čítania. Škoda, že sa aspoň jeden z nich neprihlásil do rozpravy. Poznali by sme aspoň dôvody ich zamietavého stanoviska.
Čo už. V nasledujúcich riadkoch tak ponúkam väčšinu môjho vystúpenia v rozprave.
,,Vítam iniciatívu primátora Košíc a samosprávy Košíc dosiahnuť zmeny vo fungovaní Košíc, ktoré majú priniesť úspory v nákladoch na chod mesta. Súčasný počet mestských častí 22 je príliš veľký a tak veľa ho nemajú ani iné, väčšie mestá ako Košice. Takéto usporiadanie mesta nie je jednoduché šmahom ruky zmeniť, preto je nevyhnutné k chystaným zmenám pristupovať citlivo a poctivo ho komunikovať s obyvateľmi Košíc.
Za jednu z najdôležitejších zmien zákona považujem fakt, že sa občanom dotknutej mestskej časti odoprie petíciou alebo akokoľvek inou možnosťou rozhodovať o tom, že či sa mestská časť v ktorej žijú, zachová v pôvodnom stave alebo sa zruší/zlúči/rozdelí. Podľa súčasného zákona o meste Košice je stanovené, že v prípade petície obyvateľov je mestské zastupiteľstvo povinné vyhlásiť referendum o odmietnutí všeobecne záväzného nariadenia mesta a v prípade, že petícia obyvateľov absentuje, mestské zastupiteľstvo tu ma stále právo takéto referendum vyhlásiť. Novelou zákona sa obe možnosti rušia, teda obyvatelia nebudú vôbec môcť do uvedenej problematiky zasahovať a zrušuje sa im aj petičné právo v danej oblasti.
Rada starostov, ktorá má predovšetkým reprezentovať záujmy svojich obyvateľov mestských častí, je síce oprávnená pripomienkovať resp. zamietnuť rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ale zároveň mestské zastupiteľstvo môže prelomiť odmietnutie Rady starostov kvalifikovanou väčšinou a teda presadiť v konečnom dôsledku svoj záujem.
Novelizácia zákona o Košiciach sa presadzuje aj kvôli úsporám, ktoré môže priniesť redukcia mestských častí, ktorá by sa dotkla aj platov starostov, kontrolórov, zamestnancov a prevádzkových nákladov na chod úradov mestských častí. Je otázne, či zmenou dôjde okamžite k úspore nákladov v samospráve. Mám za to, že v prípade aj keby sa jednotlivé mestské časti zlúčili a agenda mestských častí je obdobná, tak rozsah agendy sa zvýši a teda minimálne po zavedení zmien nie je isté, že sa ušetrí na zamestnancoch na úradoch, keďže ich pracovnú silu bude potrebovať aj zlúčený mestský úrad.
V tejto súvislosti pripomínam, že platy starostov mestských častí upravuje zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, kde sa starostovia na účely výpočtu platu rozdeľujú do platových tried a tie sa určujú prostredníctvom počtu obyvateľov (ust. § 3 ods. 1 a § 4).
T. j. v prípade zlúčenia mestských častí sa zvýši počet obyvateľov na jedného starostu mestskej časti a teda ten v súlade so zákonom bude mať nárok na vyšší plat. Uvedené má za dôsledok, že zníženie počtu starostov, neznamená zároveň nižšie platy a teda úsporu mesta.
Verím, že na tento fakt sa bude myslieť a vysporiadame sa s ním.
Chýba mi aj hlbšia diskusia na tému zmien v usporiadaní Košíc. Považujem to za problém aj kvôli tomu, že novela zákona odopiera obyvateľom mestských častí referendom zvrátiť zlučovanie mestských častí. Preto ak sa im odoprie toto právo mali by v dostatočnom časovom predstihu vedieť, čo týmito zmenami získajú a ako sa ich budú dotýkať v bežnom živote. Ak toto vedenie mesta zanedbá, môže čeliť podobným problémom, ako v prípade zmien v parkovaní. Bolo by mi veľmi ľúto, keby kvôli tomu skĺzla debata o zmenách, ktoré sú pre mesto skutočne dôležité, na nepodstatné témy, ktoré budú polarizovať obyvateľov Košíc.