Zoznam všetkých článkov

Pomoc starším ľuďom v núdzi.

Predložila som pozmeňujúci návrh, ktorý pomáha starším ľuďom pred dôchodkom, ktorí sú bez bez práce.

Pred chvíľou som predložila pozmeňujúci návrh zákona, ktorý má ambíciu
pomôcť starším ľuďom, ktorí sú bez práce a ostáva im niekoľko rokov do dosiahnutia veku, v ktorom majú nárok na dôchodok.
Súčasná právna úprava ich totiž nespravodlivo núti vybrať si nevýhodné riešenie penzie, ktoré predurčí ich znížený dôchodkový príjem až do smrti.
Je to kvôli tomu, že zákon o pomoci v hmotnej núdzi stanovuje občanom povinnosť, že pred tým, než im úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prizná pomoc v hmotnej núdzi, musia využiť všetky dostupné možnosti na zabezpečenie si príjmu na pokrytie svojich životných nákladov. Takýto príjem sa potom zohľadňuje pri výpočte výšky pomoci v hmotnej núdzi (dávka v hmotnej núdzi, príplatky k nej, príspevok na bývanie atď.). V princípe je tento prístup v poriadku, aby štát z peňazí daňových poplatníkov neplatil dávky ľuďom, ktorí reálne majú možnosť príjmu z iného zdroja (okrem platu napr. dôchodky, alebo dividendy, prípadne tantiémy a pod.).
Problém je v tom, že takýmto príjmom by mohol byť aj predčasný dôchodok. A tak úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – zdôrazňujem, že v súlade s dnešným znením zákona – považujú za takýto príjem predčasný dôchodok a odmietajú schváliť dávku v hmotnej núdzi nezamestnaným občanom, ktorí majú dva roky do penzie a teda zákon o sociálnom poistení im umožňuje požiadať o predčasný dôchodok. Predčasný dôchodok je však výrazne nevýhodný, pretože za každý mesiac predčasného odchodu do penzie občan stratí 0,5% z vypočítanej penzie, keby odišiel až po dovŕšení dôchodkového veku. Za dva roky to tak je strata až 12% a takto znížený dôchodok dostáva penzista až do smrti.
Mnou navrhovaná zmena teda zabezpečí, že ak jediným možným príjmom človeka odkázaného na pomoc v hmotnej núdzi bude predčasný dôchodok, túto možnosť nebude viac úrad brať do úvahy. Takýto ľudia budú mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi a nebudú nútení ísť na predčasný dôchodok. Bude to spravodlivé riešenie, ktoré nebude nútiť ľudí vybrať si riešenie penzie, ktoré zníži ich dôchodok až do smrti.
Môj pozmeňujúci návrh sa týkal vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.