Zoznam všetkých článkov

Za transparentnejšiu štátnu správu

Kvôli zlepšeniu podmienok výberového konania v prospech uchádzačov o prácu v štátnej správe a sprísneniu ustanovení týkajúcich sa konfliktu záujmov štátnych zamestnancov, sme s kolegami podali pozmeňujúci návrh k zákonu o štátnej službe.

Kvôli zlepšeniu podmienok výberového konania v prospech uchádzačov o prácu v štátnej správe a sprísneniu ustanovení týkajúcich sa konfliktu záujmov štátnych zamestnancov, sme s kolegami podali pozmeňujúci návrh k zákonu o štátnej službe. Tejto iniciatívy sa spolu so mnou zhostila trojica kolegov poslancov z Výboru pre sociálne veci NR SR: Magdaléna Kuciaňová (SNS), Jana Vaľová a Erik Tomáš (SMER-sociálna demokracia).

Zlepšiť transparentnosť pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest má priniesť hromadné výberové konanie. Zavádza ho vládny návrh zákona o štátnej službe.

Pôjde o nový, centralizovaný spôsob obsadzovania voľných miest vhodných pre absolventov a väčšieho počtu neobsadených štátnozamestnaneckých miest na jednotlivých služobných úradoch. Podobný systém funguje aj inde v Európskej únii, napríklad, Francúzsku, Belgicku, Írsku, či Portugalsku.

Zavedenie hromadného výberového konania vítam, no spolu s kolegami som ho navrhla ho upraviť v prospech potencionálnych uchádzačov o štátne zamestnanie. A to tak, že sa im oproti vládnemu návrhu predĺži čas, ktorí majú na prípravu do výberového konania. Podľa nášho návrhu má úrad vlády vyhlásiť výberové konanie na ústrednom portáli verejnej správy nie 15, ale 25 pracovných dní pred jeho uskutočnením. Minimálnu dobu, počas ktorej sa majú uchádzači prihlásiť do výberového konania sme navrhli predĺžiť z pôvodných piatich na pätnásť dní.

Konflikt záujmov
Návrh zákona o štátnej službe stanovuje povinnosť štátneho zamestnanca zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami. A to hlavne nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech. Preto sme s kolegami navrhli pre štátnych zamestnancov novú povinnosť, ktorou je bez zbytočného odkladu uviesť akýkoľvek skutočný, alebo možný konflikt záujmov.